Prof. Weijia Jia, IEEE Fellow

Shanghai Jiao Tong University, China